स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची कुवत नसलेला असा मनुष्य